महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2023-24)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०२३-२४)


Help Desk No. : 02067351700 - Dial 5

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांचे मार्फत दि. २४/१२/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षेची निवडयादी परिषदेच्या https://www.mscepune.in व https://www.nmmsmsce.in या संकेतस्थळावर दि. १२/०४/२०२४ रोजी पासून पाहता येईल. NMMS परीक्षा २०२३-२४ चा जिल्हानिहाय व शाळानिहाय निवडयादी लॉगीनवर देण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा 2023-24 बाबतच्या सूचना
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांचे मार्फत दि. २४/१२/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षेची निवडयादी परिषदेच्या https://www.mscepune.in व https://www.nmmsmsce.in या संकेतस्थळावर दि. १२/०४/२०२४ रोजी पासून पाहता येईल. NMMS परीक्षा २०२३-२४ चा जिल्हानिहाय व शाळानिहाय निवडयादी लॉगीनवर देण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे मार्फत दि. २४/१२/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षेची विद्यार्थ्यांना प्राप्त गुणांची यादी परिषदेच्या https://www.mscepune.in व https://www.nmmsmsce.in या संकेतस्थळावर दि. ०७/०२/२०२४ रोजी पासून पाहता येईल.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दि. २४/१२/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या https://www.mscepune.in व https://www.nmmsmsce.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दि. २४/१२/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षेची अंतरिम (संभाव्य) उत्तरसूची परिषदेच्या https://www.mscepune.in व https://www.nmmsmsce.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

२४ डिसेंबर २०२३ रोजी घेण्यात येणाऱ्या NMMS परीक्षेची प्रवेशपत्रे शाळा लॉगिन वर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत, तसेच विद्यार्थ्यांच्या फॉर्म मधील दुरुस्ती असल्यास संबंधित शाळेच्या लॉगिन मध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

सदर परीक्षा दि . १७ डिसेंबर २०२३ ऐवजी दि . २४ डिसेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये घेण्यात येणार आहे.

शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र ऑनलाईन भरण्याच्या वेळापत्रकात मुदतवाढबाबत

उत्तरसूची
अंतिम उत्तरसूची
Final Answer Key

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
सर्व्हे नं. ८३२-ए, फायनल प्लॉट क्रमांक १७८ व १७९, बालचित्रवाणी जवळ, आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मागे, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे - ४११००४. महाराष्ट्र (भारत)

दूरध्वनी क्रमांक :
020-26123066/67
ई-मेल: nmms.msce@gmail.com